POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, poz. 1) zwane dalej „RODO”:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ul. Oświęcimskiej 54, KRS: 0000380948, NIP: 9492170757.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plebiscytowa nr 13, 40-035 Katowice.

2. W firmie nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, m.in. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, w celach marketingowych, a także celem dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeżeli takie się pojawią.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej strony umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, tj. dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 6 lat od odpowiednio zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy.

6. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora ( tj. pracownikom, prawnikom) lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
  • żądania od Administratora sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
  • żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych;
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
  • przenoszenia Pana/Pani danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla zawarcia i realizacji łączącej Pana/Pani z Administratorem umowy.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, o którym mowa z art. 22 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych